کرونا سبک خاص خود را بر هر چیزی و حتی اماکن و احکام مذهبی تحمیل کرده است.
حج متفاوت
طراحی و اجرا توسط: هیاهو