اسکیزوفرنی وبیماری دوقطبی با عفونت با مخمرکاندیدا آلبیکنس در ارتباط است. عفونت فعلی یا قبلی با کاندیدا آلبیکنس در بیمارانی که مشکلات روانی دارند بیشتر رایج است.

طراحی و اجرا توسط: هیاهو